Здравейте,

Казвам се Виталий Коваленко.

Аз живея в София. Работя в сферата на пазарни, промишлени и търговски проучвания в голям дистрибутор на консер­вирани храни. Благо­дарение на работата ми, аз често пътувам до различни краища на страната, търсейки нови възмож­ности за развитие и печалби. Много добре познавам българския пазар на консер­вирани плодове и зеленчуци. Също така разполагам със значителни познания в областта на книго­издаване и дистри­буция, канце­ларски стоки, хартия и офис консу­мативи.

Запален ИТ ентусиаст съм. Бях профе­сионален системен админи­стратор и уеб разра­ботчик в продъл­жение на много години. Обичам да уча нови неща и да ги прилагам. Пред­почитам да използвам WordPress + WooCommerce, PHP, Python, MariaDB и SQLite за нови проекти и за авто­матизация на текущите.

Собственият ми голям проект е „Скрайб Маркет“ — онлайн магазин за високо­качествени пишещи инстру­менти, аксесоари и консу­мативи. Направил го сам: регистрирал фирмата, намерил най–добрите европейски произво­дители и достав­чици, изработил модерен и удобен сайт, изградил склад и опаковъчна станция, намерил решения за много­бройни трудности и непред­видени обстоятел­ства, случващи се по време на между­народна доставка. През 2017 година изпратих стоките си за хората от 85 различни държави от всички обитавани конти­ненти на света. Много от тях станаха моите редовни клиенти.

Аз говоря английски, български и руски. Можете да се свържете с мен на имейл: v@vk7.eu.

По-долу ще намерите албумите със снимки, които съм направил преди малко: